This project is read-only.

Last edited Jan 26, 2011 at 7:07 AM by npxquynh, version 5

Comments

npxquynh Jan 23, 2011 at 4:11 AM 
2. Quỳnh thấy lưu nhiều hình liên tiếp như vậy ko có tốt, vì mình không thể quản lý được. Chi bằng nếu sửa database thì sẽ lưu trong mỗi ProductID á, nó có 1 ColorID, và lưu cái hình tương ứng với color ở chỗ đó. Còn size thì tạm thời không quan tâm.

tdhman Jan 22, 2011 at 4:30 AM 
M làm javascript cho phần color&size rồi nha Qy. Phần javascript này nằm trog Product.Master đó, Qy check nha.

tdhman Jan 22, 2011 at 2:08 AM 
1. Ok bỏ link ở đó đi.
2. M nghĩ hình lưu trog ImageList gồm 1 hình chính và hình của từng màu tương ứng. Nói chung là trog database lưu product đó có những loại màu nào thì phải có image tương ứng cho nó. Ví dụ: ImageList là Women/Dress.jpg;Women/Dress_red.jpg;Women/Dress_blue.jpg....mình quy định cách mỗi hình là ";"
(M mới sửa lại code giờ lưu hình phải kèm với phân loại là Women/Men nữa)
3. Mọi size, giờ M cũng chưa nghĩ ra đc cách nào tốt hơn.