This project is read-only.

Search

Ở homepage, khi cần search một thứ gì đó thì vẫn chưa search được, link nó theo dạng:

http://localhost:20542/Search/Basic

Nhưng nếu đã vào dược trang Search/Basic rồi thì từ đó mọi thứ bình thường

Membership

Biến Session["userLogged"] khi Quỳnh xuất ra thử <%: Session[userLogged] %> thì nó hiện ra là

 Fashion.Models.User

Có lẽ do cái này nên khi đăng nhập lần thứ nhất, thì ở trang My Account nó hiển thị đúng (9 pending orders)

Nhưng nếu sau đó mình trở lại homepage, rồi bấm vào My Account, thì nó sẽ là 0 pending order, nhưng mà những nút bấm khác vẫn hiển thị tốt.

Admin

Error 5 No overload for method 'LabelFor' takes 2 arguments

Last edited Feb 10, 2011 at 4:56 AM by npxquynh, version 4

Comments

No comments yet.