This project is read-only.

Đây là cái phần hình được generate ra nè Mẫn

<img src="../../../../Content/Female/Women/F-27_Brown.jpg" alt="Women/F-27">

trong khi nếu muốn hình ảnh hiển thị được, thì nó phải là

<img src="../../../../Content/Women/F27_Brown.jpg" alt="Women/F-27">

Dưới đây là cách Mẫn parsed string trong StoreDetailViewModel.cs

string image = CultureInfo.CurrentCulture.TextInfo.ToTitleCase(this.Product.Sex) + "/" + CultureInfo.CurrentCulture.TextInfo.ToTitleCase(this.Product.ProductName)
                    + "_" + CultureInfo.CurrentCulture.TextInfo.ToTitleCase(color.ToString()) + ".jpg";

Như thế thì có thể tạo ra chuỗi:

Female/ProductName_Color.jpg

Nhưng trong thư mục của mình, thì mình lại là dạng này

-- Content

-------Men

-------Women

Và trong bảng [dbo].[Product], mình cũng lưu cái ProductName là cái cũ, ví dụ như sản phẩm có tên là F-10 lại là ProductName của cái hình W1_Black chẳng hạn.

Mẫn check lại chỗ này được không? Q thì nghĩ là có vài chỗ cần sửa

 

 

 

Last edited Jan 26, 2011 at 7:06 AM by npxquynh, version 1

Comments

No comments yet.